Преглед на условията на 'Лекарствени продукти от Анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение"'


Експорт

Обособена позиция 1

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
D05AX52 Calcipotriol, Betamethasone дермална полутвърда g 1,320000 600 съгл. РУ
D08AG02 Povidone- iodine дермална течна ml 0,012830 208602114 съгл. РУ
D08AG02 Povidone- iodine дермална полутвърда g 0,082220 8714163 съгл. РУ
G02AD04 Carboprost парентерална mg 165,800000 1291 съгл. РУ
G02CB01 Bromocriptine перорална твърда mg 0,086134 107840 съгл. РУ
G02CB03 Cabergoline перорална твърда mg 6,580000 227 съгл. РУ
G03G Lutropin alfa парентерална IU 0,696667 750 съгл. РУ
G03GA01 Chorionic gonadotrophin парентерална IU 0,007274 2200000 Съгласно РУ
G03GA02 Human menopausal gonadotrophin парентерална IU 0,483547 1284900 съгл. РУ
G03GA04 Urofollitropin парентерална IU 0,470613 30000 съгл. РУ

Обособена позиция 2

Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Начин на приложение Мярка /mg, tabl., ml./ Референтна стойност за 1 бр. мярка съгласно ПЛС Необходим брой мярки на ЛП МКБ Забележка
J01AA12 Tigecycline парентерална mg 0,891820 1186200 съгл. РУ
J01CR02 Amoxicilline, clavulanic acid парентерална mg amoxicilin 0,004091 423743200 съгл. РУ
J01CR05 Piperacillin, Tazobactam парентерална mg Piperacillin 0,002948 795491623 съгл. РУ
J01DB04 Cefazolin парентерална mg 0,001493 754194511 съгл. РУ
J01DC02 Cefuroxime парентерална mg 0,001791 189415750 съгл. РУ 750 mg
J01DC02 Cefuroxime парентерална mg 0,001583 1615267235 съгл. РУ 1500 mg
J01DC02 Cefuroxime перорална твърда mg 0,002028 79316050 съгл. РУ 500 mg
J01DD01 Cefotaxime парентерална g 1,943500 264954 Съгласно РУ
J01DD02 Ceftazidime парентерална mg 0,007091 117474450 съгл. РУ 1000 mg
J01DD02 Ceftazidime парентерална mg 0,007091 19240000 съгл. РУ 2000 mg

Период на кандидатстване


17.6.2020 г. 10:00:00
1.7.2020 г. 23:59:00
00080-2020-0012

Документи